Algemene Voorwaarden Informatieschermen B.V.

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Wij maken gebruik van de volgende voorwaarden:

Download PDF ICT~Office Voorwaarden, module algemeen
Download PDF ICT~Office Voorwaarden, module 4. Application service provision, software as a service en computerservice
Download PDF Algemene Voorwaarden

Aanvulling op voorwaarden ICTOffice

1. Duur

1.1 Deze sectie dient ter aanvulling van de door ons gebruikte voorwaarden "ICT~Office Voorwaarden", Module 4 "Application service provision, software as a service en computerservice", Artikel 5.

1.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van minimaal een half jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij client of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inacht- neming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Deze sectie dient ter aanvulling op de door ons gebruikte voorwaarden "ICT~Office Module Algemeen", Artikel 12 "Aansprakelijkheid van de leverancier".

2.2 Informatieschermen B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud die afgespeeld wordt door de mediaspelers. Leverancier biedt slechts de infrastructuur om inhoud te tonen door middel van de mediaspelers. Client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud die getoond wordt.

2.3 Als er voor het tonen van bepaalde inhoud op welke wijze dan ook toestemming vereist is, licenties benodigd zijn, auteursrecht van toepassing is, of een andere andere vorm van restricties geldt, dan dient client deze zelf aan te vragen bij de betreffende instantie, auteur of rechthebbende.

3. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

3.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

3.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het 'formulier voor herroeping'. Nadatde consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

3.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

3.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

3.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygienische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Informatieschermen B.V.
Stroombaan 4
1181 VX Amstelveen
+31 (0)85 888 ....
info@informat....
Kvk nr 76035905
BTW nr NL860485444B01
Direct contact
Direct contact